Fundadores da ACENBI

Em 7 de setembro de 1947, sob a liderança de Teruo Imanishi, os japoneses se reuniram para fundar o NIHONJINKAI, sob a denominação Associação de Japoneses da Região Ituana.

A primeira diretoria era composta por cinco membros:
Conselheiros: Nakaji Gomassako e Etsutaro Tumoto
Presidente: Teruo Imanishi
Vice-presidente: Koichi Takahashi
Tesoureiro: Yassube Yoshioka

 

Relação dos Sócios – Fundadores
Takashi Koichi Imanishi Teruo
Gomassako Nakaji Yoshioka Yassube
Kuwahara Magotaiyu Takahara Miyoji
Miyake Uichi Kameyama Jiujiro
Onodera Osamu Fujiwara Tamotsu
Tanaka Sukeiti Fujiwara Takashi
Tanuma Genji Tumoto Etsutaro
Takahashi Shigueru Maruyama Kisaburo
Kimura Tyoichi Fujita Sakiti